Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Peaches kempu

 

 1.      Přihláška na Peaches KEMP a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na kemp. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem akce (Peaches IBK) a rodičem (zákonným zástupcem) je florbalový kemp nesoucí název Peaches KEMP. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), provozovatelem se rozumí – členové týmu Peaches IBK a jimi povolaní další členové realizačního týmu.
 2.      Účastníkem Peaches KEMPU  se rozumí osoba, jejíž přítomnost je podložena řádně vyplněnou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny uvedenými v propozicích potvrzovacího emailu. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem pořadatelem kempu vzniká a nabývá účinnosti okamžikem přijetím platby za kemp na účet pořadatele (Peaches IBK)
 3.      Účastník Peaches KEMPU je povinen dodržovat řád Peaches KEMPU, V případě hrubého porušení řádu Peaches KEMPU účastníkem akce si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z ní bez náhrady. Zákonný zástupce je tímto povinen si dítě na místě konání kempu převzít po telefonní domluvě. V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou.
 4.   Zákonný zástupce je povinen před začátkem akce Peaches KEMP seznámit dítě přiměřeným způsobem s všeobecným řádem kempu (ZDE)
 5.   Pořadatel nezodpovídá za ztrátu či poškození mobilního telefonu na kempu, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru sportovního zaměření kempu nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy s doporučením nebalit s sebou takovéto předměty přesto neuposlechne, může požádat trenéra o bezpečné uschování předmětů. Který pak může zajistit na vlastní riziko bezpečné uschování mu svěřených věcí, v jiném případě členové realizačního týmu Peaches KEMP neodpovídají za ztrátu věcí dítěte.
 6.      S vyplněním přihlášky a zasláním platby souhlasíte se všeobecnými podmínkami a tím že se váš syn nebo dcera odjíždí na pětidenní kemp nesoucí název Peaches KEMP, který je sportovního charakteru se zaměřením na florbal.
 7.   Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupním Potvrzení o bezinfekčnosti zdravotnímu ohrožení účastníka Peaches KEMPU kempu, či dětského kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.
 8.   Pokud účastník opustí akci v jejím průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku
 9.      Pořadatel si vyhrazuje právo až čtyř měsíců na zaslání financí, které byly zaslány k povolení účasti na Peaches KEMPU, který byl následně  zrušen, zpět na váš účet
 10.   Doklady o potvrzení platby v papírové podobě poštou nezasíláme. (účtenky,faktury apod.)
 11.   Zákonný zástupce vyplněním a zasláním přihlášky a předáním Potvrzení o bezinfekčnosti souhlasí se všeobecnými podmínkami 1-  .Souhlasí s tím že, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek. Viz, bod 3.
 12.   Odesláním přihlášky objednatel dává výslovný souhlas s tím, aby Peaches KEMP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zpracovával osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost a v souladu s GDPR. Objednatel uděluje souhlas na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu může učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň objednatel souhlasí  s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce jejich použitím na propagaci dalších akcí. Odesláním závazné přihlášky souhlasí s konečnou cenou účastnického poplatku na Peaches KEMP.

PŘIHLÁŠKA NA PEACHES KEMP

Dítě je na akci přihlášeno vyplněním a odesláním elektronického formuláře (Přihlášky). S odesláním přihlášky rodič resp. zákonný zástupce (dále jen „rodič“) potvrzuje souhlas s všeobecnými podmínkami, řádem i pravidly kempu, kterým rozumí a respektuje je. Nárok dítěte na účast na kempu vzniká až po zaplacení účastnického poplatku. V období mezi přijetím přihlášky a zaplacením je dítě na takzvané čekací listině.Může dojít k nezapsaní hráče/ky na seznam účastníků kvůli pozdní platbě.

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA PEACHES KEMPU  

Rodič má právo kdykoliv zrušit pobyt dítěte na Peaches KEMPU. Při zrušení účasti nebo při nenastoupení na Peaches KEMP se vrací zaplacená částka ponížená o následující storno poplatek:

Po odeslání peněz na účet kempu lze vrátit maximálně 6 500,- Kč.

Storno poplatky:

 • Po odeslání peněz na účet kempu lze vrátit maximálně 6 500,- Kč.
 • při zrušení účasti po 1. dubnu je storno poplatek 3 200,-Kč nebo 140 EURO.
 • při zrušení účasti po 1. květnu je storno poplatek 5 200,-Kč nebo 220 EUR.
 • při zrušení účasti po 15. květnu se účastnický poplatek nevrací.
 • Stornovací poplatky budou odečítány od zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se rodič uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

  cs_CZČeština